اعلام همراهی گروه گزارشگران آزاد حقوق بشر با منشور پیشنهادی شورای ملی


اعلام همراهی گروه گزارشگران آزاد حقوق بشر با منشور پیشنهادی شورای ملی

گروه گزارشگران آزاد حقوق بشر افتخار این را دارد که نخستین گروه از کنشگران حقوق بشر باشد که همراهی خود را با منشور پیشنهادی شورای ملی که بر مبنای قوانین جهانی حقوق بشر تهیه و تنظیم گردیده اعلام نماید .پاینده ایران و ایرانی
هشت اسفند دوهزار و پانصدو هفتاد و یک
26/02/2013
پیمان مرادخانی

Advertisements