گروه گزارشگران آزاد حقوق بشر عضو فعال میپذیرد


گروه گزارشگران آزاد حقوق بشر عضو فعال میپذیرد

برای عضویت و همکاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://www.facebook.com/humanrighatreporters?ref=tn_tnmnrروشنگری:کامنت برخی از دوستان ما را برآن داشت چند خطی برای اگاهی رسانی توضیح دهیم> ما از هواداران سامانه پادشاهی در ایران و از کنشگران حقوق بشر هستیم که جدای از اندیشه سیاسیمان همچون بزرگ مرد ایرانی شاهزاده رضا پهلوی دفاع از حقوق هم میهنمان از ترک ،گیل،کرد،عرب وبلوچ تا هر اندیشه سیاسی از پادشاهی تا سبز و غیر و غیر هرجا حقوقی از کسی نقض شده باشد گزارش و دفاع میکنیم پاینده ایران و ایرانی

Advertisements