اعدام قتل عمد دولتیست و تو که به دیدن اعدام میروی:چشمانت به مرگ آلوده است


payman moradkhani eedam

Advertisements