گزارشگران آزاد:استاد محمد علی طاهری را آزاد کنید


دانشمند ایرانی محمد علی طاهری از 14 اردیبهشت 1390 در بند 209 زندان اوین در حبس انفرادی بسر می برد و از دیدار با خانواده خود تا به امروز محروم می باشد. در جلسات دادگاه فرمایشی دفاعیات وی قبل از اعزام به دادگاه توسط بازپرسان اطلاعات سپاه ضبط شده و اجازه دفاع مکتوب از ایشان سلب شده است.
معدودی از افتخارات این داشنمد ایرانی بشرح زیر می باشد:
Honorable Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Complementary and Alternative Medicine from International EcoEnergy Academy, Republic of Azerbaijan
Honorary Doctor’s Degree for developing Faradarmani and Psymentology Alternative Medicines from University of traditional Medicine, Republic of Armenia
Honorable Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mysticism from International EcoEnergy Academi, Republic of Azerbaijan
OFFICER ; European Innovation Awards, Brussels, Belgium
Gold Medal -Brussels Eureka from The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, Brussels, Belgium
Especial Cup – Brussels Eureka from The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, Brussels, Belgium
Award and Certification for Faradarmani from International Medical Forum, Moscow
Award and Certification for Psymentology from International Medical Forum, Moscow
Award and Certification for New Medical Teaching Approaches from International Medical Forum, Moscow
Gold Award for Faradarmani from International Cyber Genius Inventor Fair, Seoul, Korea
Gold Award for Psymentology from International Cyber Genius Inventor Fair, Seoul, Korea
Edison Cup for Faradarmani and Psymentology from Korea Invention Academy, Seoul, Korea
Special Cup for Faradarmani and Psymentology from Asia Invention Association, Seoul, Korea
Second Honorary Doctor’s Degree from University of traditional Medicine, Republic of Armenia
Gold medal for the invention of Faradarmani from European Exhibition of Creativity and Innovation, Romania
Special award for the invention of Psymentology from European Exhibition of Creativity and Innovation, Romania
Prize of Romanian inventors forum for Faradarmani from European Exhibition of Creativity and Innovation, Romania
Special diploma and scientific order of Leonardo Da Vinci for the Promotion of Creativity from European Exhibition of Creativity and Innovation, Romania

 

https://www.facebook.com/PaymanMoradkhani1

Advertisements