تصویب طرح گزینش وزارت اطلاعات . وزارت اطلاعات به جاسوسان خود می افزاید


بر اساس اطلاعات موثق رسیده با ورود محسنی اژه ای و ورود تیم معاونان فلاحیان به این وزارت خانه طرحی را که بعنوان خبر رسانی مردمی و عاملین سراسری نامیده میشود و بوسیله کمیته پژوهشی وزارت اطلاعات تدوین شده به اجراء در می آید.

در این طرح که شامل چهارچوبهای مبارزه با حرکتهای مردمی و اپوزیسیون خارج از کشور تدوین شده بودجه ای بالغ بر 240  میلیون دلار از کانال بیت رهبری به وزارت اطلاعات تخصیص داده شده و قرار شده وزارت اطلاعات تا آخر سال 1390 ماموران خود را در ایران و بیرون مرزها به میزان 30 هزار نفر افزایش دهد و بدین ترتیب می توان ضعف اطلاعاتی نظام آخوندی و ترس از سقوطش را در اینجا به وضوح مشاهده نمود و از سوئی دیگر در بخشهای مختلف این طرح نکات جالب توجهی به چشم می خورد که در اجرای طرح درون مرزی بیشتر از ۳۰ درصد این بودجه برای استانهای سه گانه آذربایجان و خوزستان در نظر گرفته شده و تا آنجا که بنده از آمار ضعف وزارت اطلاعات مطلع هستم نقاط ضعف کنونی و گذشته وزارت اطلاعات در استانهای اصفهان و خوزستان بوده و تهران که بخودی خود مهمترین حوزه ماموریتی وزارت اطلاعات می باشد تا این لحظه نتوانسته معایب خود و ضعف هایش را برطرف سازد و با نگاهی ریز بینانه به اختصاص این بودجه به مناطق آذری نشین میتوان به واضح حس نمود که رژیم نقطه ضربه پذیر خود را استانهای آذربایجان و خوزستان میداند و از نگاهی دیگر میتوان به این نتیجه رسید که در صورت واقعی نبودن این طرح طرحی حاشیه ای دیگری در کنار این طرح در نظر گرفته شده که جهت گمراه نمودن سازمانهای اطلاعاتی رقیب و رساندن این پیام اطلاعاتی به آنان بعنوان برنامه ریزی رژیم برای یک جنگ سرد طولانی مدت می باشد و از مسیری دیگر سازمانهای اطلاعاتی رقیب ذا به اشتباهات استراتژیکی در تصمیماتشان بکشاند بهر حال در این طرح شائبه های بسیاری موجود میباشد که نمی توان صرفا بر آن و ماموریت اصلی این طرح در حال حاضر مهر صحت و تائید نهاد …ذاکری

منبع :http://www.persian.se/article164.htm

Advertisements