تا میتونی به زنت دروغ بگو!! نصحت یک مجتهد به طلاب حوزه نا بخردانیه


http://www.livestream.com/iranishtv/video?clipId=flv_bffad251-1310-4380-801c-3c912a110e41&utm_source=lsplayer&utm_medium=ui-play&utm_campaign=click-bait&utm_content=iranishtv

ویدیو به اندازه کافی گویاست

Advertisements