آيا براستی از جزييات مذھبی که به آن باور داريد آگاه ھستيد؟


آيا براستی از جزييات مذھبی که به آن باور داريد آگاه ھستيد؟

طی یه آزمایش روی پنج ميمون,آنها را داخل قفسی قرار دادند، سبدی پر از موز را بر روی
سکوی بلندی گذاشتند و نردبانی را پايين سکو قرار دادند که ميمونھا بتوانند از آن بالا رفته و موز
بردارند.
ھر بار که يکی از ميمونھا کوشش می کرد تا از نردبان بالا برود و موز بردارد، نگھبانان از بيرون
قفس بر روی چھار ميمون ديگر آب سرد می پاشيدند که آنھا را خيلی ناراحت می کرد. اين اتفاق به
طور مرتب تکرار شد به اين شکل که ھر بار که يکی از ميمونھا کوشش می کرد که از نردبان بالا
برود، بر روی چھار ميمون ديگر آب سرد پاشيده می شد. به ھمين خاطر پس از مدتی، ھر بار که يکی
از ميمونھا می خواست از نردبان بالا برود، چھار ميمون ديگر بر سر او ھجوم می بردند و به شدت او
را کتک می زدند تا کسی روی آنھا آب سرد نپاشد!
پس از مدت نسبتا طولانی که اين اتفاق تکرار شد، نگھبانان يکی از ميمونھا را از قفس بيرون بردند و
ميمون جديدی را وارد قفس کردند. و ديگر کسی ھم بر روی ميمونھا آب سرد نمی پاشيد. با اينحال وقتی
که اين بار ميمون جديد کوشش کرد که از نردبان بالا برود، چھار ميمون ديگر به شدت او را کتک
زدند! اين اتفاق آنقدر تکرار شد تا اينکه ميمون تازه وارد ياد گرفت که ھر بار يکی از ميمونھا بخواھد
از نردبان بالا برود، بايد او را کتک زد! بدون اينکه دليل آن را بداند.
مدتھا گذشت و نگھبانان به تدريج ھر بار يکی از ميمونھا را با ميمون تازه واردی جايگزين می کردند تا
اينکه اينبار ديگر ھر پنج ميمون داخل قفس تازه وارد بودند و ديگر کسی از ميمونھای قديمی که بر روی
او آب سرد پاشيده شده بود باقی نمانده بود. با اين وجود، ھنوز ھم بنا بر عادتی که ميمونھای تازه واردتر
ياد گرفته بودند، ھنوز ھم ھر بار که يکی از ميمونھا کوشش می کرد تا از نردبان بالا برود و موز
بردارد، ديگر ميمونھا به شدت او را کتک ميزدند و اين اتفاق پس از گذشت ساليان دراز ھنوز ھم ادامه
دارد..
پرسش های اساسی ؟؟ :
آيا براستی از جزييات مذھبی که به آن باور داريد آگاه ھستيد؟
آيا ھنگامی که کسی از مذھب شما انتقاد می کند و شما با خروش و فغان او را مورد سرزنش قرار می
دھيد، دليل درستی برای اين کارتان داريد؟
آيا آنچه که گمان ميکنيد برايتان مقدس است، براستی ارزشی برای شما دارد يا اينکه فقط ياد گرفته ايد که
اين مسايل مقدس است و نبايد مورد پرسش قرار گيرد؟

Advertisements