دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریمهای غرب نیست .جمهوری اسلامی خود اقدام به نخریدن دارو و تجهیزات پزشکی از خارج کرده است


دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریمهای غرب نیست .جمهوری اسلامی خود اقدام به نخریدن دارو و تجهیزات پزشکی از خارج کرده است

دوستان و هموطنان خوبم ،رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر همچون ماههای گذشته ،شروع به فرافکنی و مظلوم نمایی نموده است و کمبود دارو و لوازم پزشکی را نتیجه تحریمهای بین المللی معرفی کرده و متاسفانه هموطنان ساده اندیشی نیز بدون اطلاع و آگاهی از موضوع و لیست تحریمها ،فریب می خورند .
جمهوری اسلامی با عدم تخصیص بودجه خرید دارو و لوازم پزشکی در روزهای گذشته باعث مرگ و میر شهروندان گشته و موجبات گرانی شدید و کمبود دارو و لوازم پزشکی را فراهم آورده است .
از هم میهنانی که از موضوع آگاهی دارند انتظار می رود ،سایر هموطنان را بخصوص در داخل کشور، در جریان قرار دهند و آنها را متوجه حیله و فریب رژیم سراسر دروغ جمهوری اسلامی نمایند .

لیست کامل تحریمهای جمهوری اسلامی از سوی جامعه بین الملل در لینک زیر موجود است و همانطور که می بینید ،در آن به دارو و لوازم پزشکی اشاره نشده است :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iran

Homayoun Naderifar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4784393942113&set=a.1735510961944.91543.1663680963&type=1&theater

Advertisements