اظهارات نوامبر 1952 آيزنهاور درباره اهميت ايران (لطفا اشتراک گذاری بفرمایید)


اظهارات نوامبر 1952 آيزنهاور درباره اهميت ايران

ژنرال آيزنهاور 29 نوامبر 1952در نخستين مصاحبه عمومي اش پس از انتخاب شدن به سمت رئیس جمهور آمریکا گفت: گمان نمي كنم منطقه اي مهمتر از ايران روي نقشه جغرافيايي جهان وجود داشته باشد؛ ايران؛ داراي نفت است و هم در چهار راه جهان واقع شده است.
آيزنهاور در این مصاحبه افزوده بود: اگر روزگاري تهران و مسكو با هم كنار آيند، كره زمين جاي امني براي غرب (كشورهاي عضو ناتو) نخواهد بود. همچنین نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خودبازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که میلیتاریسم ایرانی زنده شود؛ بروید تاریخ این کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید. آيزنهاور نزدیک دو ماه بعد زمام امور آمريكا را به دست گرفت. در دهه جاری (دهه یکم قرن 21) مفسران غرب بارها از توجه ایران به نیروهای مسلح خود یادکرده و گفته اند که احتمال میلیتریزه شدن وجود دارد.
چرچيل نخست وزیر وقت انگلستان از اين مصاحبه آيزنهاور استفاده كرد، به واشنگتن رفت و به استناد اين اظهار ايزنهاور آنقدر به گوش او خواند تا موافقت كرد كه در براندازي دكتر مصدق كمك كند و چند ماه بعد ماجراي 28 امرداد روي داد. چرچيل به آيزنهاور گفته بود كه اگر حكومت مصدق يك سال ديگر دوام يابد، پيش بيني او (كنار آمدن تهران و مسكو) عملي خواهد شد.

ayzen

2-

اولتيماتوم روسيه به ايران که شوستر آمريکايي را اخراج کند، دنباله ماجرا و محتواي کتاب خاطرات شوستر

محتواي کتاب خاطرات شوستر
29 نوامبر سال 1911 (8 آذر 1290 خورشيدي) دولت روسيه به ايران اولتيماتوم داد که ظرف 48 ساعت مورگان شوستر آمريکايي را که براي اصلاح خزانه داري و ماليه ايران استخدام شده بود برکنار کند و از اين پس نيز بدون جلب موافقت قبل دولتين روسيه و انگلستان به استخدام از خارج دست نزند.
روز بعد مجلس به اين اولتيماتوم روسيه رسيدگي کرد و برغم توجيه وثوق الدوله آن را رد کرد.
مجلس در آذر ماه سال پيش از آن (1289 خورشيدي) ضمن تصويب قانون تاسيس خزانه داري کل کشور، راي به استخدام شوستر به عنوان مشاور ماليه ايران داده بود زيراکه شنيده بود در آمريکا همگان بايد به شهر، ايالت و دولت ماليات بدهند و گريزي از آن نيست و بنابراين، اين کشور داراي کارشناس ماهر و سختگير در امور ماليه است. انگلستان و روسیه ـ هر دو به یک نسبت با رو به راه شدن وضعيت مالیه ایران که باعث اقتدار دولت می شد مخالف بودند. نظر شوستر براین بود که تا مالیات بر ثروت و درآمد در ایران (مطابق آمریکا و کشورهای اروپایی) برقرار نشود این کشور نخواهد توانست روی پایش بایستد.
مردم تهران به جانبداري از مجلس که اولتيماتوم روسيه را رد کرده بود به خيابانها ريختند و تزار روسيه پس از آگاه شدن از تصميم مجلس ايران دستور داد که چهار هزار سربار روانه ايران شود. روسيه و انگلستان طبق سازشنامه آگوست 1907 و تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ چنين حقي را به خود مي دادند.
دولت وقت بار ديگر از مجلس خواست اولتيماتوم روسيه را بپذيرد و با اخراج شوستر موافقت کند که مجلس زير بار نرفت. 28 آذر ماه يپرم خان رييس وقت شهرباني (نظميه) به مجلس اخطار کرد که اگر اولتيماتوم را نپذيرد نيروهاي روسيه وارد خواهند شد که مجلس اجبارا پذيرفت و مراتب همان روز به دولت و نيز مورگان شوستر اعلام شد که خاک ايران را ترک گويد.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شوستر در بازگشت به آمريكا خاطرات اقامت خود در ايران را به صورت كتابي منتشر ساخت كه اوضاع ايران آن زمان در آن منعكس شده است.
از محتواي كتاب شوستر و اظهارات بعدي او چنين بر مي آيد كه دستها و نيروهايي وجود داشتنند كه نمي گذاشتند ايرانيان روشن شوند زيرا كه ايرانيان؛ با استعداد فوق العاده اي كه در درك مطالب، آموزش، اقتباس و فراگيري دارند اگر روشن شوند و در كار آنان مداخله نشود، رشدي بهتر از اروپاييان خواهند داشت.
شوستر موقع جغرافيايي ايران، فئوداليته اين كشور، خان بازي ها و نفوذ بي حد اعيان و اشراف در امور مملكت را از دلايل نفوذ خارجي و عقب ماندگي عميق ايرانيان تشخيص داده بود و گفته بود: روزي كه اعيان و اشراف ايران به همان اندازه كه نگران جيب (منافع) و اقتدار شخصي هستند به انديشه ايران و ايرانيان افتند همه مسائل اين كشور حل خواهد شد. شوستر گفته بود كه اعيان ايران بايد از رقابت و درگيري با خود دست بردارند، عمومي فكر كنند و افق ديدشان را تا چندين برابر گسترش دهند و بدانند كه اگر ملت نباشد، آنان هم نخواهند بود. شوستر نوشته است که ايرانيان عادت به دادن ماليات ندارند و تا اين عادت ادامه داشته باشد ايران وضعيت بهتري نخواهد داشت. اتباع ايران نبايد چشم به دست دولت داشته باشند؛ اين دولت است که بايد چشم به دست آنان داشته باشد و ماليات بگيرد و کشوررا آباد کند.

نوشیروان کیهانی زاده
http://www.iranianshistoryonthisday.com/FARSI.ASP?u&I1.x=20&I1.y=10&GD=29&GM=11

خواهشمندم با اشتراک گذاری این نوشته هم میهنان دیگر را نیز از محتوای این نوشته ارزشمند آگاه کنید

Advertisements