راز یک زندگی مشترک با دوام چیست؟


ز پیــــرمرد و پیــــــــرزنی پرسیـــدند:
شما چطور 60 سال با هم زنـــــــــدگی گردید ؟

گفتند: ما مربوط به نسلی هستیم که;

وقتی چیزی خراب میشد تعــــمیرش میکردیم نه تعویـــــضش … !!!!

Advertisements

One thought on “راز یک زندگی مشترک با دوام چیست؟

  1. متاسفانه این ادعا بر یک فرضیهٔ غلط بنا شده و آن اینکه این زوج تمام عمرشان را یعنی‌ ۶۰ سال زندیگهٔ مشترک کاری جز این نداشتند که همدیگر را به طوری که خودشان میخواهند تعمیر و تغییر شکل بدهند. پس این راز یک زندگی خوب و شایسته با احترام متقابل به کاراکتر و خصوصیات همسر و همدل نبود. بلکه به معنی‌ دیگر جنگی بی‌نهایت فرسودگر و مادام عمر بوده و خودشان هم به این اوضاع عادت کرده بودند طوری که این زندگی‌ برایشان عادی شده بود.

Comments are closed.