فیلمی کمتر دیده شده از زندگی مردم اسرائیل در زیر آتش


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHAZvbdNAZA&feature=g-user-u

Advertisements