داستان خلقت زن


داستان خلقت زن

از هنگامی که خداوند مشغول خلق زن بود شش روز می گذشت .
فرشته ای ظاهر شد و گفت :”چرا این همه وقت صرف این یکی می فرمایید؟”
خداوند پاسخ داد:
دستور کار او را دیده ای ؟
باید 200 قطعه متحرک داشته باشد که همگی قابل جایگزینی باشند .
باید بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شکر و غذای مانده شب کار کند .
بوسه ای داشته باشد که بتواند همه دردها را ، از زانوی خراشیده تا قلب
شکسته درمان کند .
فرشته سعی کرد جلوی خدا را بگیرد . این همه کار برای یک روز زیاد است .
باشد فردا تمامش کنید .
خداوند گفت : نمی شود !! چیزی نمانده تا کار خلق این مخلوقی را که این قدر
به من نزدیک است تمام کنم . از این پس هنگام بیماری می تواند خودش را
درمان کند .یک خانواده را با یک قرص نان سیر کند و یک بچه را وادار کند 5 سال
دوش بگیرد.
فرشته نزدیک شد و به زن دست زد : اما ای خداوند او را خیلی نرم آفریدی ؟
بله نرم است اما او را سخت هم آفریده ام .تصورش را هم نمی توانی
بکنیکه تا چه حد می تواند تحمل کند و زحمت بکشد .
فرشته پرسید :
” فکر هم می تواند بکند ؟ “
خداوند پاسخ داد :
“نه تنها فکر می کند بلکه قوه استدلال و مذاکره هم دارد .”
آنگاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد و پرسید :
“اشک دیگر برای چیست ؟”
خداوند گفت :
“اشک وسیله ایست برای ابراز شادی ، اندوه ، درد ، ناامیدی ، تنهایی ،
سوگ و غرورش … “
فرشته متاثر شد و گفت :
“شما فکر همه چیز را کرده اید چون زن ها واقعا حبرت انگیزاند .
زن ها قدرتی دارند که مردان را متحیر می کنند
همواره بچه ها را به دندان می کشند
سختی ها را بهتر تحمل می کنند
بار زندگی را به دوش می کشند
ولی شادی ، عشق ، لذت در فضای خانه می پراکنند
وقتی خوش حال اند گریه می کنند
برای آنچه باور دارند می جنگند
در مقابل بی عدالتی می ایستند
بدون قید و شرط دوست می دارند
وقتی بچه هایشان به موقعیتی دست پیدا می کنند گریه می کنند
وقتی می بینند همه از پا افتاده اند قوی و پابرجای می مانند
آنها می رانند ، می پرند ، راه می روند ، می دوند تا نشان تان بدهند چقدر
برایشان مهم هستید .
قلب زن است که جهان را به چرخش درمی آورد .
زن ها در هر اندازه و شکل و رنگی موجود اند و همه شان می دانند بغل کردن و
بوسیدن می تواند هر دل شکسته ای را التیام بخشد .
کار زن ها بیش از بچه به دنیا آوردن است
آن ها شادی و امید به ارمغان می آورند . آنها شفقت و فکر نو می بخشند
زن ها چیز های زیادی برای گفتن و بخشیدن دارند.”
خداوند گفت :”این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد ! “
فرشته پرسید چه عیبی ؟
خداوند گفت :
” قدر خودش را نمی داند … “
منبع:دختر هوا
Advertisements