بیانیه سازمانهای پادشاهی در حمایت از زندانیان سیاسی


بیانیه سازمانهای پادشاهی در حمایت از زندانیان سیاسی

http://www.youtube.com/watch?v=TCFS0PuW8XQ

Advertisements