لعنت به تو و فکر تو و ذات خرابت بر گرفته از وبلاگ حق مسلم ما *شیرین خانم*


زنان بد حجاب خارجی تحریک نمی شوند , زنان مومن ایرانی تحریک میشوند !

 

 

حضرات آیات اعظام میفرمایند زنان مومن و شیعه ایرانی اگر به استادیوم ورزشی بروند , تحریک میشوند و پایه های اسلام شیعه به لرزه در می آید . اما زنان خارجی میتوانند به استادیومهای  ورزشی ایران بروند و تیم ملی کشورشان را تشویق کنند ! 

از نگاه مراجع خشک مغز شیعه , زنان دیندار مومن ایرانی علاوه بر اینکه ندید پدید هستند و با دیدن زانوی برهنه یک فوتبالیست غسل لازم می شوند , زنان را ناقص العقل میدانند که خودشان قادر نیستند برای خودشان خوب را از بد تشخیص دهند . شاید هم چون مراجع گرانقدر وزین , از بیت مکرمه محترمه شان هرگز خارج نمی شوند و تنها زنان و دخترانی که در همه مدت عمر می بینند , زن و دختر خودشان هستند یا زنان متحجر بیت , گمان میکنند تمام زنان و دختران جهان با شنیدن نام یک مرد ارضا میشوند و با دیدن عکس یک مرد حامله , باید به این مراجع ناقص العقل گفت همه زنان مانند زنان بیت شما نیستند , آن زنان بیچاره بیت شما حضرات , بلحاظ قوانین شرعی واضعه شماست که به آن حال افتاده اند و با شنیدن نام یک مرد یا صدای خنده او  , نمناک میشوند !
آیا وقت آن نرسیده تا کمپین حمایت از حضور زنان ایرانی در استادیوم ها را فعال کنیم , به فیفا گزارش کنیم , به سازمانهای حقوق بشری اعلام کنیم و آنقدر بر گردن مراجع منجمد الفکر ایران فشار آوریم تا اجازه دهند ما زنان ایرانی

زنان بد حجاب خارجی تحریک نمی شوند , زنان مومن ایرانی تحریک میشوند !

حضرات آیات اعظام میفرمایند زنان مومن و شیعه ایرانی اگر به استادیوم ورزشی بروند , تحریک میشوند و پایه های اسلام شیعه به لرزه در می آید . اما زنان خارجی میتوانند به استادیومهای  ورزشی ایران بروند و تیم ملی کشورشان را تشویق کنند ! 

از نگاه مراجع خشک مغز شیعه , زنان دیندار مومن ایرانی علاوه بر اینکه ندید پدید هستند و با دیدن زانوی برهنه یک فوتبالیست غسل لازم می شوند , زنان را ناقص العقل میدانند که خودشان قادر نیستند برای خودشان خوب را از بد تشخیص دهند . شاید هم چون مراجع گرانقدر وزین , از بیت مکرمه محترمه شان هرگز خارج نمی شوند و تنها زنان و دخترانی که در همه مدت عمر می بینند , زن و دختر خودشان هستند یا زنان متحجر بیت , گمان میکنند تمام زنان و دختران جهان با شنیدن نام یک مرد ارضا میشوند و با دیدن عکس یک مرد حامله , باید به این مراجع ناقص العقل گفت همه زنان مانند زنان بیت شما نیستند , آن زنان بیچاره بیت شما حضرات , بلحاظ قوانین شرعی واضعه شماست که به آن حال افتاده اند و با شنیدن نام یک مرد یا صدای خنده او  , نمناک میشوند !
آیا وقت آن نرسیده تا کمپین حمایت از حضور زنان ایرانی در استادیوم ها را فعال کنیم , به فیفا گزارش کنیم , به سازمانهای حقوق بشری اعلام کنیم و آنقدر بر گردن مراجع منجمد الفکر ایران فشار آوریم تا اجازه دهند ما زنان ایرانی هم بتوانیم آزادانه به استادیوم برویم .

هم بتوانیم آزادانه به استادیوم برویم .

 

Advertisements