فیلم شکستن رکورد سقوط ازاد از بالای اتمسفر,فقط باچتر نجات


 

 

http://www.youtube.com/user/redbull?feature=results_main

Advertisements