درصورت تصویب تحریهای جدید علیه جمهوری اسلامی باید درانتظار فروپاشی کامل اقتصاد کشور باشیم!


 

 

 

نوشته های دارا ایرانی

قانونگذاران آمریکایی درحال بررسی اعمال تحریمهای جدید بسیار شدیدی هستند که به موجب آن معاملات با جمهوری اسلامی به جز غذا و دارو بشدت محدود و تقریبا متوقف می شود.ظاهرا تاثیر تحریمها براقتصاد روبه مرگ ایران برآنان کاملا آشکار شده است و به جای به راه انداختن ماشین جنگ که بسیار پرهزینه و دردسر است تصمیم گرفته اند برای توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی شدت تحریمها را زیاد کنند.
درصورت اعمال این تحریمها اوضاع از این که هست بسیار بدتر خواهد شد وشاید دیگر دلاری دربازار نباشد که بخواهیم برآن نرخی بگذاریم.
سران نظام یا نمی فهمند و یا تصور می کنند بازهم درمقابل این تحریمهای جدید تاب مقاومت خواهند آورد و برنامه هسته ای بی مصرف وبی خاصیتشان که به جز ویرانی کشور هیچ فایده ای نداشت را ادامه می دهند.راه حلهای موقتی مانند تزریق مقداری ارز به بازار و یا امید به ترکیدن حباب قیمتها بیماری وخیم اقتصاد ایران را به هیچ وجه درمان نمی کند و اوضاع اقتصادی با گذشت زمان بسیار بدتر از این خواهد شد. این وسط مردم هستند که بیشترین صدمه را خواهند دید.چون درصورت تصویب تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی باید درانتظار فروپاشی کامل اقتصاد کشور باشیم

Advertisements