گفتار استاد فریدون جنیدی درباره ی چگونگی وعلت و زمان پدید آمدن “جشن مهرگان” و برخی توضیحات تاریخی و باستانی


http://www.youtube.com/watch?v=_ftpWv2693s

Advertisements